Top
 
معرفی مدیریت 
 
مدیریت یک هنر است و مدیر یک مجموعه یک هنرمند است که با مهارت و     چیره دستی هرچه بیشتر می بایست به اداره امور بپردازد.
و بی شک این مجموعه آموزشی نیز موفقیت چشمگیر خود را مرهون و مدیون دستان توانمند مدیریتی قوی می داند.
معرفی مدیریت آموزشگاه :
آقای یاسر درآگاه
دارای ۱۲ سال سابقه مدیریت و معاونت آموزشی پایه های پیش تا ششم ابتدایی