چاپ خبر
جواد الائمه (ع) دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۸
انجمن کلاسی
یکی از مسائل و چالش های آموزشی در دنیای امروز ارتباط مؤثر بین والدین دانش آموزان با معلمان و مربیان است .اولین جلسه دیدار معلم با والدین در سال تحصیلی برای معلمان و اولیا بدان جهت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که، از بسیاری مشکلات و تنش های احتمالی در طول سال تحصیلی جلوگیری می کند.
یکی از مسائل و چالش های آموزشی در دنیای امروز ارتباط مؤثر بین والدین دانش آموزان با معلمان و مربیان است .اولین جلسه دیدار معلم با والدین در سال تحصیلی برای معلمان و اولیا بدان جهت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که، از بسیاری مشکلات و تنش های احتمالی در طول سال تحصیلی جلوگیری می کند.
این آموزشگاه با آگاهی از این مهم و طبق سنوات گذشته بر آن است تا هر 45 روز یکبار جلسات دیدار با والدین ( انجمن کلاسی )تشکیل دهد و از خانواده ها و والدین بزرگوار انتظار می رود با شرکت فعال خود در این جلسات قدمی بزرگ در راستای تعلیم و تربیت فرزندان خود بردارند.
برگزاری اولین جلسه دیدار معلمان و مربیان با والدین - دوم و سوم مهر ماه 98
 
 

 
                                                                               
انتهای پیام/.